Behov

Projektet Kraftens hus hade sitt första möte den 17 maj 2016 i Borås.

De första efterföljande träffarna tillsammans med patient och närstående faciliterades av projektgruppen för att få fram vad det finns för behov.

blue and brown steel bridge

Stöd i ovissheten

Att få ett cancerbesked kan innebära en trygghetsförlust och en känsla av ensamhet, både för patient och närstående, såväl vuxna och barn. Ingen vet effekterna av behandlingar eller hur framtiden ser ut. Trots nätverk av närstående och vänner kan det enda sättet att komma vidare vara att få träffa andra i samma situation

Stöd OCH information

Möjlighet att få information och rådgivning från olika myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Att få samtala individuellt med kurator, dietist, kontaktsjuksköterska om sina tankar och känslor kan vara av stort värde. Behov av stöd och information finns både under och efter avslutad behandling och kan rikta sig till såväl patient som närstående. Även arbetsgivare kan ha behov av att få stöd när de har en anställd som är cancerdrabbad. Det kan handla om stöd under rehabiliteringsprocessen eller vid planering av återgång i arbete.

Mötesplats

Många patienter och närstående uttrycker en önskan att få möta andra i samma situation för att dela erfarenheter. Det kan handla om gemenskap och inte känna trygghet eller att ta en fika med någon som gått igenom samma sak, som vet vad det handlar om. Att få möjlighet att dela gemenskap med andra gäller såväl patient som närstående.

Gruppverksamhet

Att få möjlighet att delta i olika gruppverksamheter kan patient och närstående uppleva som värdefullt, gäller såväl vuxna som barn.

Fysisk träning

Att patienter och närstående får information om hur viktigt det är med fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling. Att erbjuda olika former av fysisk aktivitet exempelvis yogaklasser, träningsråd, mm.

Stöd till barn

Enskilda samtal med barn.
Samtal med hela familjen.
Gruppverksamhet för barn.